sent 20/03/60
update 15/03/60 
 

 

กิจกรรมค่ายสืบสานพระราชปณิธาน   

ตัวแทนครู นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง ค่ายสืบสานพระราชปณิธานศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย มูลนิธิครอบครัวพอเพียงPhoto Gallery