sent 20/03/60
update 15/03/60 
 

 

กิจกรรมเสวนา”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสยุคศตวรรษที่ 21 “

กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม
จัดโดย  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญวิทยากรหลากหลายอาชีพตามรายการดังนี้

วันที่ 23 มกราคม 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
วิทยากร  1.คุณนันทา  ประสารวงษ์    นักธุรกิจ/ชาวนา
            2.คุณปกรณ์  ฉัตรบริรักษ์    นักธุรกิจ/นักแสดง

วันที่ 30 มกราคม 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
วิทยากร  1.คุณภัสสรกรณ์  จิราธิวัฒน์    นักธุรกิจ/นักร้อง
            2. คุณทราศักดิ์   เขียวอ่อน    นักธุรกิจ/นักร้อง

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
วิทยากร  1.คุณชาณิชา  บูรณ์ภานุวิจิตร     นักแสดง/นักร้อง
            2. คุณชัยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์     นักธุรกิจ
            3.คุณยุทธนา วรกฤษณา  ผู้จัดการบริษัทเนสเลย์

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
วิทยากร  1.คุณชยนพ  บุญประกอบ         ผู้กำกับภาพยนต์
            2. คุณจำรัส  ทัศนะวาดุ            นักร้อง

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
วิทยากร  1.คุณภัทชนก ปริญโญการ        นักออกแบบ/ศิษย์วัฒนา
            2. คุณอัครณัฐ  อริยฤทธิ์วิกุล     นักธุรกิจ
3. คุณอรัชพร  ทินะพงศ์          นักธุรกิจ/ศิษย์วัฒนารุ่น 137

 Photo Gallery