sent 23/01/60
update 23/01/60 
 

 

ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศภูฏาน

อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส ที่ปรึกษา ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศภูฏาน จำนวน 34 คน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560


Photo Gallery