sent 25/11/59
update 25/11/59 
 

 

นักเรียนระดับปฐมวัย  ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองจากการเข้าแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย


ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนระดับปฐมวัย  ในโอกาสได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการเข้าแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
                ๑. เด็กหญิงสิปโปทัย    รัตนตั้งตระกูล
                ๒.เด็กหญิงพัชรินทร์    มานะวงศ์สกุล
                ๓.เด็กชายก้องภพ    ธรรมโชโต

                  

และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการเข้าแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
๑.เด็กหญิงแชลลี่    จาง
๒.เด็กหญิงปณาลี    ยมศรีเคน
๓.เด็กหญิงเบญญาภา    ดาบแก้ว


ภาพนักเรียนแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

ประกาศชื่นชมยินดี หน้าเสาธง