sent 21/11/59
update 24/11/59 
 

 

"กิจกรรม รวมพลังครอบครัวพอเพียงสืบสานพระราชปณิธานหลักเศรษฐกิจพอเพียง"


นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาในการทำอาหาร รักษาความสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในวันเสาร์ที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวงPhoto Gallery