sent 17/11/59
update 21/11/59 
 

 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ "รู้รักษ์ รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ"

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โครงการป่าในกรุง วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ สวนป่ากรุงเทพ ปตท.Photo Gallery