sent 15/11/59
update 21/11/59 
 

 

"โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญ เพื่อเป็นตัวแทนมัคคุเทศก์นักเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ในงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ครั้งที่ 2"

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาครั้ง ที  2 ขึ้นที่ ศูนย์การค้า THE EMQUARTIER ในวันที่4- 10 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสนองพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานเมล็ดพันธุ์ต้นชาน้ำมัน จากสาธารรัฐประชาชนจีน  พระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนา ทดลองปลูกในประเทศไทย  เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพ  และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์นักเรียนสองภาษา (ไทย- อังกฤษ) มาเป็นมัคคุเทศก์ นำคณะนักเรียนและประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ชมนิทรรศการ  โดยมีนักเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังนี้

 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีจอมขวัญ  ม.3/6  เขียน สคริปภาษาไทย-อังกฤษ  และเป็นมัคคุเทศก์
 2. นางสาวโยษิตา  มันจหุนา  ม.5/1  เขียนสคริปภาษาไทย-อังกฤษ  และเป็นมัคคุเทศก์
 3. นางสาวชญานิษฐ์  โอภาสเสรีผดุง  ม.5/1  เป็นมัคคุเทศก์
 4. นางสาวเมราณีย์   ริมิ  ม.3/6   เป็นมัคคุเทศก์
 5. นางสาวเจนนิสา   จักรรัตน์พาหุ  ม.4/3  เป็นมัคคุเทศก์
 6. นางสาวกัญญณัฐ  พิริยวัฒน์   ม.4/5  เป็นมัคคุเทศก์
 7. นางสาวศศกมล   วิริยะเกียรติกุล ม.5/5  เป็นมัคคุเทศก์
 8. นางสาวปุณณภา  เกียรติอนุวัต  ม.5/4  เป็นมัคคุเทศก์
 9. เด็กหญิงมัชฌาธนวรรณ  วิมุตติพุทธเวช  ม.3/6  เป็นมัคคุเทศก์
 10. นางสาววีรินทร์ดา    ธนสิริเศรษฐ์   ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 135  แปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ
 11. นางสาวญาณิศา  นฤประชา  ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 135  แปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ
 12. นางสาวอัญชิสา  หุตะสิงห์  ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 135  แปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ
ติดต่อประสานงาน  ดูแลนักเรียนละฝึกซ้อมโดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ IEC

Photo Gallery