sent 14/09/59
update 19/09/59 
 

 

ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า

คณะนักร้องเด็กระดับปฐมวัย Wattana Pre-School Singers ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ พระวิหารคริสตจักรวัฒนา

Photo Gallery