sent 07/09/59
update 07/09/59 
 

 

การอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET"
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดอบรม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามนโยบายสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยPhoto Gallery