sent 02/09/59
update 02/09/59 
 

 

ค่ายรักการอ่าน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท นานมีบุคส์ อินโนเวชั่นจำกัด ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
จึงได้มีการจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน
รักการอ่าน เรียนรู้ประสบการณ์ตรง และส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ Go Genius Training Center Khoa YaiPhoto Gallery