sent 31/08/59
update 31/08/59 
 

 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ "รู้ป่า รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ"

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำแก่นักเรียนด้านจิตอาสา โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวิตถุประสงค์ในการจัดดังนี้

- เพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
และ ๘๔ พรรษามหาราชินี (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)
- เพื่อศึกษาเรียนรู้สวนป่าในกรุง ปตท. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน
ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมืองเชื่อมโยงและ
สร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า และเรียนรู้ถึงการประหยัดพลังงานในอาคาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ ด้านจิตอาสาในการเรียนรู้สวนป่าในกรุง ปตท. และกิจกรรมสร้าง และการมีจิตแห่งการให้
กิจกรรมพี่สอนน้องด้านสุขภาพอนามัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
Photo Gallery