sent 26/08/59
update 29/08/59 
 

 

พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า "เนื่องในโอากาสโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทาน"

ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30-10.00 น.
ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ และห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี ชั้น7 อาคารอายะดา กีรินกุล
Photo Gallery