sent 18/08/59
update 18/08/59 
 

 


ประชุมปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
วิทยากรโดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระ)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

Photo Gallery