sent 05/08/59
update 08/08/59 
 

 


โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส ที่ปรึกษา และ ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
ให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีพ่อ วิถีพอเพียง” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ฟัง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ

Photo Gallery