sent 05/08/59
update 08/08/59 
 

 


"โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ"

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "สัปดาห์ประชามติ" คณะครู และนักเรียนได้ทำการสำรวจความคิดเห็น
โดยการสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อให้มีการตื่นตัวในการใช้สิทธิ์ ตามระบอบประชาธิปไตย
และยังได้มีการจัดกิจกรรมการวาดภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้โดยการแจกเอกสารรัฐธรรมนูญ
การออกสำรวจความพร้อม

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมคุรุสภา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


Photo Gallery