sent 21/07/59
update 21/07/59 
 

 


นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ฝ่ายศาสนกิจจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 64 พรรษา
ระดับประถมศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และระดับมัธยมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์


ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา