sent 06/07/59
update 06/07/59 
 

 


ค่ายกลางวันป.4

ว่าที่ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและหอพัก
อธิษฐานเปิดและกล่าวให้โอวาทค่ายกลางวันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสร้างประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน สามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ดPhoto Gallery