sent 06/07/59
update 06/07/59 
 

 


สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ระดับ

ฝ่ายศาสนกิจจัดกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและครู 3 ระดับ หัวข้อ “HOPE” (พระเจ้าเป็นความหวัง)
โดยวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

Photo Gallery

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถมศึกษา(วันที่1)

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถมศึกษา(วันที่2)

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถมศึกษา(วันที่3)

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถมศึกษา(วันที่4)

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถมศึกษา(วันที่5)