sent 30/06/59
update 01/07/59 
 

 


เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

อาจารย์พรรณมหา  วุฒิวโรภาส ที่ปรึกษา  ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการกีฬาและพลศึกษา ประเทศกัมพูชา และคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559Photo Gallery