sent 09/06/59
update 10/06/59 
 

 

นมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 70 ปี

ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในงานคริสตชนไทย รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน จัดโดยองค์การศาสนาคริสต์ 5 องค์การ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

 

Photo Gallery