sent 07/06/59
update 08/06/59 
 

 

อบรม STEM Education

อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสะเต็มศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โครงการร่วมพัฒนากลุ่มโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย แนวการศึกษาและร่วมพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ ให้แก่คณะครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนสัจจพิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสัจจพิทยา

 

่ี่ Photo Gallery