sent 03/06/59
update 07/06/59 
 

 

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ 

***ระดับปฐมวัย