sent 19/05/59
update 24/05/59 
 

อาจารย์กาญจนา  แสงปลั่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เงินตรา และกิจกรรมเมืองไทยอย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม  เพื่อเสริมทักษะเรื่องการดำรงตนในศตวรรษที่ 21 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ี่ Photo Gallery