sent 19/05/59
update 23/05/59 
 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดรีทรีตคณะครู หัวข้อ “Grow” โดยมี ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ เป็นผู้เผยพระวจนะ และ ศจ.วาระ  มีชูธน เป็นวิทยากรสอนพระคัมภีร์  ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Photo Gallery