sent 16/05/59
update 19/05/59 
 

ค่ายนักเรียนประจำ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ค่ายนักเรียนประจำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 142 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน การใช้ชีวิตนักเรียนประจำแก่นักเรียนใหม่ และเชิญผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของ บุตรหลาน  และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2559 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Photo Gallery