sent08/02/65
update08/02/65 
 

 

"การประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9"

(ระดับมัธยมศึกษา)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลภัสนันท์ จันทร์สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโอกาสได้รับรางวัล sliver prize ประเภทการขับร้อง รุ่น senior class
จากการประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021