sent 14/01/2565
update 14/01/2565 
 

 

"การประเมิน Thailand Academic Contest โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2 ประจำปี 2563”

(แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประเมิน Thailand Academic Contest โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ซึ่งเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และคณะครูร่วมแสดงความยินดี
*รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง + เหรียญรางวัล
เด็กหญิงนภัสสรี สุรักขกะ
เด็กหญิงญาดา จันทร์ผ่อง
*รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงปัญญ์วภัส บุฝ้าย
เด็กหญิงเทียนทอแสง ศิริสุวัฒน์
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ เบญจรัตนาภรณ์
เด็กหญิงอิชิกา สัจจเด
เด็กหญิงสุธัชชา รุ่งชีวา
เด็กหญิงพาริมา พิริยกิจโกศล
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
เด็กหญิงศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข
นางสาวพรนภัส พิริยกิจโกศล
*รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนภัสร์นันท์ พิทักษ์ชัยธรรม