sent 14/01/65
update 14/01/65 
 

 

"การทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564”

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ญาดา จันทร์ผ่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรคะแนนสูงสุด โดยทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป จากการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย TOP TEST CENTER ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2564