sent 25/03/64
update 25/03/64 
 

 

“การแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยไอที”

(ระดับประถมศึกษา)
อาจารย์วไลลักษณ์ ทองพลาย หัวหน้าแผนกประถมศึกษา มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยไอทีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) อาคารอายะดา กีรินกุล

ผลการแข่งขัน กิจกรรมหนูน้อยไอที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563
หัวข้อ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Micro:bit
ในหัวข้อ "Shake-it Shake-it" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (Notebook) อาคารอายะดากีรินกุล
การแข่งขันการตอบคำถาม Kahoot เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Micro:bit ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนวินชญาน์ สินปัญญาสิริ ป.4/3
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงนรมน พรมมี ป.4/6
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจซื่อตรง ป.4/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปาณิสรา ขวัญมิตร ป.5/2
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงพลอยชมพู ณ นคร ป.5/9
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงณฐมน ธัญญะพานิช ป.5/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอารียา แสนอุบล ป.6/3
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงนัทธมน ยุพาพินทุ์ ป.6/8
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิง อนันดา จาร์ฮาร์ ป.6/4