sent 16/03/64
update 16/03/64 
 

 

“การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Micro:bit หัวข้อ Shake-it Shake-it”

[ ระดับประถมศึกษา ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมหนูน้อยไอทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Micro:bit หัวข้อ Shake-it Shake-it ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับสร้างสรรค์นวัตกรรมการแสดงผลโปรแกรมด้วยการเขย่า (Shake) ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สัญญาณเตือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การนับจำนวนการสั่นสะเทือน เป็นต้น โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
#depa #Cubetto #Microbit #SteamSchoolKit #Quirkbot #depayoungmakerspacedevelopment #depaYMSD #codingthailand #ComputerScience #วิทยาการคำนวณ #โรงเรียนต้นแบบ #พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล