sent 11/03/64
update 11/03/64 
 

 

“การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563”

(ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 ในโอกาสมาประเมินโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 และหากผ่านการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนจะได้รับพระราชทานเกียรติบัตรพร้อมโล่ทองคำ