sent 03/03/64
update 03/03/64 
 

 

โครงการ “พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ”

(ระดับมัธยมศึกษา)
ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาประชุมร่วมกับประธานและผู้ประสานงานโครงการธุรกิจ PITCH@SCHOOL ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่าง Global Entrepreneurship Network Thailand (GEN Thailand) และ Reactor School เพื่อระดมความคิดและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าแข่งขันในโครงการ “พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ” วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องพระพร