sent 25/02/64
update 25/02/64 
 

 

"โครงการประลองความรู้ O-NET มุ่งสู่ความเป็นเลิศปีที่ 5”

(ฝ่ายวิชาการ)
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการประลองความรู้ O-NET มุ่งสู่ความเป็นเลิศปีที่ 5 จัดโดยบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สรุปผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1. ด.ญ.นัทธมน ยุพาพินท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาวิทยาศาสตร์
2. ด.ญ.รฐา อมรพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาวิทยาศาสตร์
3. น.ส.ธมกร ขัมพานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาคณิตศาสตร์