sent 18/02/64
update 18/02/64 
 

 

"บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “Online Teaching 2020”

“อนุบาลวัฒนาฯน่าสนุก” ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “Online Teaching 2020” ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ของนักเรียนระดับปฐมวัย โดยผ่านระบบ Adaptive Learning และโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ เช่น โยคะเด็ก กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามผ่านการวาดรูป ระบายสี การฉีก ตัด ปะ และประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเสมอมา