sent 02/02/64
update 02/02/2564 
 

 

"คณะสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนศึกษาดูงานระบบบริหารงานและหลักสูตรวิชาการ”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารงาน และหลักสูตรวิชาการระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวิจัยในชั้นเรียน CCT-TS ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระพร