sent 22/12/63
update 22/12/63 
 

 

"กิจกรรม Big Cleaning Day”

ผู้บริหาร คณะครู 3 แผนก และบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดสถานที่ห้องทำงานและห้องเรียนของนักเรียน พร้อมเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ น้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนหลังปีใหม่