sent 22/12/63
update 22/12/63 
 

 

"โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม”

(ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน)

อาจารย์นงลักษณ์ รักษาภักดี หัวหน้างานห้องสมุด เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รับรางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและวาดภาพประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก” จัดโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และอาจารย์ดวงสมร ฤทธิ์อุดมพล ครูห้องสมุดระดับประถมศึกษา ผู้ดูแลกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือและรับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก” ซึ่งเขียนโดย เจ.เค.โรล์ลิ่ง ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ ด.ญ.กันย์กวิน เทวะผลิน ป.6/2 ด.ญ.รวิญา สัมฤทธิจามร ป.5/2 และด.ญ.ชนาภา เหนี่ยงแจ่ม ม.2/6 โดยนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและได้รับหนังสือมูลค่า 20,000 บาท วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31