sent 22/12/63
update 22/12/63 
 

 

"โครงการค่ายกิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ”

(ฝ่ายวิชาการระดับ มัธยมศึกษา)

เพราะโลกปรับ คนเปลี่ยน การเรียนในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอที่จะเตรียมคนสำหรับอนาคต โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม นำ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ห้อง สสวท.) ศึกษาเรียนรู้ในโครงการค่ายกิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563