sent 22/12/63
update 22/12/63 
 

 

"การแข่งขันกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ”

(ระดับประถมศึกษา)

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2563
หัวข้อ “วัฒนาฯ สามัคคี สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำสู่สังคม” วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามหน้าอาคารเรียนระดับประถมศึกษา