sent 17/12/63
update 17/12/63 
 

 

"ร่วมบริจาคหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่างวิทยา”

(ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน)

อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงานครูห้องสมุด นำนักเรียนชมรมห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ร่วมบริจาคหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563