sent 17/12/63
update 17/12/63 
 

 

"กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

(ฝ่ายวิชาการ)

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และศูนย์การเรียนรู้ป่าและระบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง