sent 14/12/63
update 14/12/63 
 

 

“ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

(ฝ่ายบริหาร)

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน หัวหน้าแผนก 3 แผนก หัวหน้างานศาสนกิจ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนที่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องพระพร อาคารอำนวยการ