sent 09/12/63
update 09/12/63 
 

 

“เข้าร่วมโครงการแข่งขันการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563”

(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด โดยได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับม. 3
ด.ญ. อตินุช แซ่โง้ว ม.3/1
ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
-รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับม.3
ด.ญ. อัยรินทร์ ขวัญศรีสุทธิ์ ม.3/1
ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท
-รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับม.2
ด.ญ. ณฟ้า จันทร์ตระกูล ม.2/1
ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับม. 3
ด.ญ. อิศราวรรณ โพธิพิพิธธนากร ม.3/1 ได้รับเกียรติบัตร
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานครในระดับม.2
ด.ญ. แคทรียา อรรถฐาเมศร์ ม.2/6 ได้รับเกียรติบัตร