sent 08/12/63
update 08/12/63 
 

 

“กิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563”

(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในงานมีการแสดงของวงโยธวาทิต การมอบของที่ระลึกแก่ครูแกนนำและคณะกรรมการประเมินโครงงาน ตลอดจนการแสดงโครงงานของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเองและทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา