sent 04/12/63
update 04/12/63 
 

 

“ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงและร่วมแสดงในงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

(ฝ่ายกิจการพิเศษ)

อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ และครูงานดนตรี นำนักเรียน 3 ระดับ ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงและร่วมแสดงในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีแนวคิดในการจัดงานเพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มาปล่อยพลังหรือแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มิวเซียมสยาม