sent 04/12/63
update 04/12/63 
 

 

“ วันพ่อแห่งชาติ”

(ระดับปฐมวัย / ระดับประถมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพ่อกับลูก โดยเชิญตัวแทนพ่อระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าร่วมกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และ ระดับประถมศึกษาโดยเชิญตัวแทนพ่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์