sent 02/12/63
update 02/12/63 
 

 

“รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

(โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯรับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนับเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี โดยเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา