sent 01/12/63
update 01/12/63 
 

 

“ รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร ในระดับดีเยี่ยม”

(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์อวยพร แสงหิรัญ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาเป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร “ในระดับดีเยี่ยม” จากการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ และอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล “ครูดีศรีแผ่นดิน” จากการขับเคลื่อนโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์อุ่นใจ ปฏิมาประกร หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตัวแทนนักเรียนตัวเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียงร่วมแสดงความยินดี