sent 25/11/63
update 25/11/63 
 

 

“ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน CCT Thinking School Model ”

(ฝ่ายวิชาการ)

ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายวิชาการ จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน CCT Thinking School Model โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น5 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร