sent 24/11/63
update 24/11/63 
 

 

“ร่วมรับมอบหนังสือและสมุดบันทึกฯ”

(คณะกรรมการบริหารภายใน)

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมรับมอบหนังสือและสมุดบันทึกฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากคุณประกอบ มุกุระ นายกก่อตั้ง และคุณภาฟิมน มุกุระ อดีตนายกก่อตั้ง สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ